Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

acollections.pl

§1

 

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:

Pracownia Mód Agnieszka Chałupka

z siedzibą przy Fabryczna 25 B, 90-341 Łódź

NIP: 7261743956

REGON: 366971941

Telefon: 605587990

E-mail: kontakt@acollections.pl

 

§2

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na

podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w

Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na

terenie Unii Europejskiej,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest

uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 22 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964

nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność

gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę

kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy

z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru

zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności

gospodarczej, w szczególności z numerów PKD.

5. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem

umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

 

6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek

stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.

Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w

szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z

późniejszymi zmianami), art 556 oraz 556 1 -556 3 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.

93 z późniejszymi zmianami).

 

§3

Zamówienia

 

Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na

stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta

i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany

podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia.

W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas

składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając

zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.

Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym

towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,

charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i

sposobu dostawy.

Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany

przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji

oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest

oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej

otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży,

Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego.

 

§4

Płatności

 

Klient ma do wyboru formy płatności:

płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),

płatność ratalna za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A. (tPay),

płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (PayPal),

płatność ratalna za pośrednictwem PayPro S.A. (przelewy24).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy

niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.

5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację

zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w

wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie

zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej

autoryzacji płatności.

 

§5

Wysyłka towaru

 

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do

odbioru osobistego w swojej siedzibie po wcześniejszym uzgodnieniu

§6

 

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci/przedsiębiorcy)

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu

reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu

towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez

Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24

miesięcy.

5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa

rękojmi):

wymiany towaru na nowy;

naprawy towaru;

obniżenia ceny;

odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.

Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

charakter wady – istotna czy nieistotna;

to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 

6. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,

że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z

drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim

wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów

dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.;

za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista

dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do łódzkiego

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi przy ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy

przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

§7

 

Reklamacje z tytułu rękojmi

 

Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami.

Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest

wyłączona.

Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce

przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w

czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie

przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich

czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące

dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia

wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane

kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące mieć wpływ na proces

reklamacji.

Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

§8

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.,

Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie

14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania

terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia

może być dowolna, np.

oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy

o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu),

drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia

oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może

wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się

Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków

dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez

Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej

dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.

7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.

koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:

w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od

umowy;

 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.

9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,

będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania.

 

§9

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:  

kontakt poprzez formularz.

Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

Usługa:

kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem

formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy

następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego.

Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez

ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od

świadczonej usługi:

usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy

interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu.

Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania

postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć

Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź

ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres

podany w formularzu.

Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,

blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12

pkt 4.

Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt

1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

 

§10

 

Ochrona prywatności

 

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa

w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).

§11

Środki techniczne

 

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania

zamówień na towary, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i

przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 

§12

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany

w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób

określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował

zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w

ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest

prawo polskie.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pracownia Mód Agnieszka Chałupka

Fabryczna 25 B 

90-341 Łódź

E-mail: kontakt@acollections.pl

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących

towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________

 

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Pracownia Mód Agnieszka Chałupka

Fabrycznz 25 B

90-341 Łódź

E-mail: kontakt@acollections.pl

Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:_____________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od

umowy – (o ile wada jest istotna)*.

 

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc

skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę

np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załącznik 3

 

Polityka prywatności

 

§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez

Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,

których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi

analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego

jest Pracownia Mód Agnieszka Chałupka

z siedzibą przy Fabryczna 25 B, 90-341 Łódź

NIP: 7261743956

REGON: 366971941

Telefon: 605587990

E-mail: kontakt@acollections.pl – zwana dalej „Administratorem”

3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.

Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu

Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:

· zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie

Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej

polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania

Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z

Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie

danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,

które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest

zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych

wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu

Internetowego

· obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem

ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.

przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i

brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których

przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i

zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem;

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w

tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia

praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie

odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki

techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych

osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –

i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia

co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania

danych osobowych Klientów są wskazane poniżej

§3

 

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych

przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie

Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie

Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesyłki kurierskiej,

to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale

nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących

celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania

danych

 

Podstawa prawna przetwarzania /

okres przechowywania danych

 

Zakres przetwarzanych

danych

 

Realizacja Umowy

Sprzedaży lub

umowy o

świadczenie Usługi

Elektronicznej

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)

Rozporządzenia RODO (wykonanie

umowy)

 

Dane są przechowywane przez

okres niezbędny do wykonania,

rozwiązania lub wygaśnięcia w inny

sposób zawartej umowy.

 

Zakres: imię i nazwisko; adres

poczty elektronicznej; numer

telefonu kontaktowego; adres

dostawy (ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli

jest inny niż adres dostawy),

adres IP, ID klienta.

 

Prowadzenie ksiąg

rachunkowych

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)

Rozporządzenia RODO w zw. z art.

74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U.

z 2018 r. poz. 395)

 

Dane są przechowywane przez

okres wymagany przepisami prawa

nakazującymi Administratorowi

przechowywanie ksiąg

podatkowych (do czasu upływu

okresu przedawnienia

zobowiązania podatkowego, chyba

że ustawy podatkowe stanowią

inaczej) lub rachunkowych (5 lat,

licząc od początku roku

następującego po roku

obrotowym, którego dane

dotyczą).

 

Imię i nazwisko; adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli

jest inny niż adres dostawy),

nazwa firmy oraz numer

identyfikacji podatkowej (NIP)

Klienta

 

Ustalenie,

dochodzenie lub

obrona roszczeń

jakie może podnosić

Administrator lub

jakie mogą być

podnoszone wobec

Administratora

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane przez

okres istnienia prawnie

uzasadnionego interesu

realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak

niż przez okres przedawnienia

roszczeń w stosunku do osoby,

której dane dotyczą, z tytułu

prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności kodeksu

cywilnego (podstawowy termin

przedawnienia dla roszczeń

związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi

trzy lata, a dla umowy sprzedaży

dwa lata).

 

Imię i nazwisko; numer

telefonu kontaktowego; adres

poczty elektronicznej; adres

dostawy (ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli

jest inny niż adres dostawy).

 

Obsługa zgłoszeń

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane przez

okres istnienia prawnie

uzasadnionego interesu

realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak

niż przez okres przedawnienia

roszczeń w stosunku do osoby,

której dane dotyczą, z tytułu

prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności kodeksu

cywilnego (podstawowy termin

przedawnienia dla roszczeń

związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi

trzy lata, a dla umowy sprzedaży

dwa lata).

 

Imię, nazwisko, adres email,

adres IP

 

§4

 

ODBIORCY DANYCH

 

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji

zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług

podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów

przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich

środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi

Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do

wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego

celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą

przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym

odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie

Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub

pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do

zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta,

który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą

płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w

zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w

tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w

szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu

Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do

zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego

zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu

przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,

prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) –

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu

na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego

celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

§5

PROFILOWANIE

 

1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów

marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą

zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w

Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może

być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o

niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać

zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków

w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana

osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten

sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie

zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego

Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy

też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.

Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych

danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej

osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§6

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której

dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania

oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do

przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw

wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są

przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez

Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie

określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności

ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie

wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania

dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania

publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na

podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać

tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych

 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować

się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą

elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

 

§7

 

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I

 

ANALITYKA

 

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę

Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci

smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep

Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania

można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania

przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są

zalogowani;

zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego;

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu

Internetowego;

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez

anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa

kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich

przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w

sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków

korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć

wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może

okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na

niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu

widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z

 

przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki

internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia

przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w

dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,

Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają

Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane

są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,

które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w

administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie

zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym

gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz

sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i

przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane

demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google

Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można

zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dodaj komentarz