§1 Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki zawierania za pośrednictwem
sklepu internetowego www.acollections.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania
tych umów.
1.2. Sklep internetowy („sklep”) prowadzony jest za
pomocą domeny www.acollections.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż
towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
1.3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w
nim umieszczonych jest Pracownia Mód z siedzibą w Łodzi, ul. Piwna 22, 91-003 Łódź
wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, REGON 366971941,
NIP: 7261743956.
1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres  e-
mail kontakt@acollections.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować
na adres: Pracownia Mód, 91-013 Łódź, ul Piwna 22.
1.5. Klientem Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną
przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6. W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie koniecznym jest akceptacja postanowień
niniejszego regulaminu.
1.7.  Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
(ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego
przez klienta sposobu płatności i dostawy.
1.8.  Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie
są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest
Pracownia Mód z siedzibą w Łodzi ul.Piwna 22, 91-003 Łódź wpisane do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
REGON 366971941, NIP: 7261743956
§2 Zawarcie umowy sprzedaży
2.1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu
internetowego.
2.2. Po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodano do koszyka” , po czym można
kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Kupuję i płacę”. W celu złożenia zamówienia Użytkownik
zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź
faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie
danych o zamówieniu.
2.3. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt 2.1. niniejszego regulaminu Klient
zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
2.4. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-
mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.
2.5. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie
zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”.
2.5.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin
przestaje go wiązać.
2.5.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od
Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa
w pkt. 2.5 niniejszego regulaminu).
2.6   Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy
skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową.
2.7.   Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.30-16.00.
2.8.   Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (§2.5
Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do
zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Pracownia Mód z siedzibą w Łodzi, ul.
Piwna 22, 91-003 Łódź. REGON 366971941, NIP: 7261743956.
2.9.   Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w
momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym
zgodnie z § 2.5 Regulaminu.
2.10.   Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera
jednostkową cenę towaru.
§3 Płatność, dostawa, odbiór
3.1     Płatność
3.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w
zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
3.1.2.    Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w
złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej
stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie
wskazana w trakcie składania zamówienia.

3.1.3.  Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej – odbiór osobisty
b) bezgotówkowej :
– płatność przelewem na rachunek Sklepu PKO BP SA 73 1020 3408 0000 4102 0406 9332

– PayPal

– Przelewy 24

3.1.4.  Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w
systemie agenta rozliczeniowego.
3.1.5.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta
Zamówienia.
3.2.  Wysyłka towarów
3.2.1. Zamówienia złożone  przez klientów Sklepu kompletowane są przez obsługę sklepu w
ciągu 3-5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny
do skompletowania przedmiotu zamówienia.
3.2.2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu  dostawy/odbioru towaru wybranego przez
Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
3.2.3.  Pracownia Mód powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym
zakresie działalność gospodarczą takim jak DPD oraz Poczta Polska.
3.2.4. Opłaty za dostawę:
– przesyłka kurierska DPD –  16 zł
– przesyłka pocztowa – 15 zł

– paczkomat INPOST 8 zł

– odbiór osobisty – 0 zł po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (  w godz. 11:00 – 15:00 )
3.2.5. Klient, którego zamówienie w Sklepie przekroczy wartość 250 zł uprawniony jest do darmowej dostawy.
3.2.6. W przypadku gdy klient, który był uprawniony do darmowej dostawy, dokona zwrotu części
zamówienia, utraci prawo do powyższego upustu z tytułu dostawy a jego  koszt zostanie
potrącony z ewentualnego zwrotu.
3.2.7. Prawo do darmowej dostawy dotyczy przesyłek na terenie Polski.
3.3. Odbiór towarów
3.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po
jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje
przed jej odbiorem od przewoźnika.

3.3.2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź
doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie
stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik
wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
3.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba
zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej
prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru
przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
3.4. Kody promocyjne
3.4.1. Sprzedawca okresowo udostępnia klientom Sklepu możliwość skorzystania z kodów
promocyjnych, uprawniających do zakupu produktów oferowanych przez Sklep w cenach
niższych niż podane.
3.4.2. Informacje o kodach promocyjnych będą udostępniane na stronie Sklepu bądź za
pośrednictwem innych mediów społecznościowych.
3.4.3. Każdy kod promocyjny podlega odmiennym warunkom użytkowania, określonym
każdorazowo w informacji dotyczącej właściwego kodu.
3.4.4. Kody promocyjne nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi.
3.4.5. Aby móc skorzystać z kodu promocyjnego, należy wpisać go podczas składania
zamówienia. Prawidłowe wpisanie kodu polega na jego przepisaniu w odpowiednie miejsce.
3.4.6.  W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze
Sprzedawcą.
§4 Dane osobowe
4.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony
przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy
stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego
będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury
i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom
nie uprawnionym.
4.2.  Administratorem danych osobowych jest Pracownia Mód z siedzibą w Łodzi 91-003, ul.
Piwna 22, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 366971941, NIP: 7261743956.
4.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej
powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane
osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży
Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
4.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest
Sprzedawca.
4.5. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących
go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy
danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych mailowo na
adres kontakt@acollections.pl
§5 Reklamacje
5.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
5.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych
powszechnie  obowiązujących przepisach prawa.
5.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym
fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz  dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
Pracownia Mód, ul Piwna 22, 91-003 Łódź.
5.1.3. Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza (pobierz formularz). W celu
rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamacją wydrukowany oraz podpisany
formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji.
5.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
5.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w
inny wskazany przez Klienta sposób.
5.1.4 Reklamowany produkt powinien zostać odesłany w kartonowym opakowaniu, chroniącym
zwracany towar. Paczki w miękkim opakowaniu nie są odbierane przez dział zwrotów.
§6 Odstąpienie od umowy
6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu zwrotu (pobierz
formularz) w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie  należy wysłać mailowo na
adres: kontakt@acollections.pl, oraz dołączyć oryginalny formularz wraz z dokumentem zakupu
do paczki zwrotnej i odesłać niezwłocznie na adres podany poniżej w pkt 6.3
6.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy
się od dnia doręczenia Produktu.

6.3. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie 6.7.
Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni,
na adres: Pracownia Mód, ul Piwna 22, 91-003 Łódź
6.4. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przelewem na konto
wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i oceny jego
stanu. Zwrot jest rozpatrzony przez sprzedawcę w regulaminowym terminie 14 dni, od momentu
odebrania paczki zwrotnej.
6.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
6.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
6.8. Zwrot powinien zostać odesłany w oryginalnym, lub innym kartonowym opakowaniu,
chroniącym zwracany towar przed wygnieceniem, tym samym obniżeniem jego wartości. Paczki
zwrotne w miękkim opakowaniu nie są odbierane przez dział zwrotów. Zwracany produkt
powinien posiadać oryginalnie przymocowane metki.
§7 Informacje dodatkowe
7.1.  Informacja dla klienta Sklepu www.acollections.pl jaki sposób może sprawdzić czy
złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

7.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i
płacę”, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób
dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu
internetowego www.acollections.pl i kolejnych jego podstronach.
7.1.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu
adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie
zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o
zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W
przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru,
błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to
przysługuje  do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. do wysłania przez sprzedawcę
wiadomości pt. „Potwierdzenie zamówienia”. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail
na adres: zamowienia@acollections.pl z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia
Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się
będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
7.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu
cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca  2002 r. (Dz.U. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7.3.  Zmiany w regulaminie:
7.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o
czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem
wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-
mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację
nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
7.3.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.
384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie
wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie
30 dni.
7.3.3.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów
korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie

będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia
te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
7.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
7.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr
16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Klauzula informacyjna RODO
Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)
informujemy o gromadzeniu przez nas Państwa danych osobowych.
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie
danych osobowych i informacji dotyczących aktywności w sieci, a także na zapewnieniu
możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.
Kto jest administratorem Pani/a danych ?
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pracownia Mód, ul Piwna 22, 91-003
Łódź, dalej określony Administratorem.
Dlaczego przetwarzamy Pani/a dane ?
Dane przetwarzane są z uwagi na dokonanie transakcji zakupu w naszej firmie. A konkretnie do
realizacji takich celów jak: zawarcie i realizacja zamówienia, wysyłka towaru, wysyłka oferty
sklepu na maila.
Dane, które używamy w celach marketingowych podlegają anonimizacji. Dzięki czemu
zwiększamy bezpieczeństwo usług, a tym samym poziom wykrywania ewentualnych nadużyć.
Dane nie będą przekazywane do osób trzecich.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych ?
Dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej transakcji zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883)
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Jakie są Pani/a prawa w stosunku do danych ?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania
ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym
momencie. Dlatego udostępniliśmy dla Pani/Pana adres
mailowy kontakt@acollections.pl
Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw ?
Naszym Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Chałupka adres
email kontakt@acollections.pl
Polityka prywatności / Cookies
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.